c8400.com

The Spirit of the Cities

Nov 13 - Dec 13, 2014, Danei Art Festival, 21 Square, Dazhi, Zhongshan District (Bei'an Lu x Jingye San Lu) , Taipei, Taiwan