c8400.com

korporace

korporace (text)

Svět je obýván fyzickými a právnickými osobami. Zatímco fyzické osoby jsou pevně spojeny se svým tělem, celistvé v čase a prostoru, právnické osoby, takzvané korporace, existují ve virtuálním prostoru právního systému, neomezené lidskou smrtelností a – jak bývá často součástí názvu korporace – ručením za své činy.

Jak má mysl, tak i organizační struktura korporace jsou regulujícím se systémem s vlastní architekturou. Jak by vypadalo moje ‚já‘ proměněné do podoby korporace skrze externalizaci myšlenkových procesů do vituálního těla definovaného v organizačních a právních kategoriích?

Jako jednotlivci činíme rozhodnutí, odhadujeme rizika a plánujeme činnosti. Fyzické osoby se v korporaci vzdávají části své autonomie a řídí se sadou z vnějšku uložených postupů a směrnic. Vzniká průnik mezi dvěma strukturami.

Zajímám se tento moment, kde se architektura jednotlivce protíná s architekturou korporátní struktury. Interakce existuje na úrovni fyzických prostorů a těl – výškové budovy, kanceláře, zasedací místnosti, kancelářské stoly – a na úrovni virtuálních struktur – rozhodovací postupy, řízení rizika a plánování.

Jaký je vztah mezi architekturou kancelářské budovy, podnikovou architekturou a mým fyzickým tělem, jenž se nachází v kanceláři? Jaký je vztah mezi strukturou mého vlastního myšlení a architekturou infortmačních toků v korporaci?

Můj přístup k danému tématu lze definovat jako terénní výzkum. Při svém zaměstnání v korporaci pozoruji a zaznamenávám. Mé nálezy jsou následně tříděny a zpracovávány do podoby veřejně prezentovaných uměleckých děl. Vydávám se ‚dérive‘ po organizaci bez toho, abych znal svůj konečný cíl.

Prvotní dílo, nazvané jednoduše „Korporace“ je sérií 25 kreseb, které zkoumají vztah mezi fyzickým prostorem kanceláře a konceptuálním prostorem, který v tomto prostoru vzniká v podobě relačních a processuálních modelů.