c8400.com

1 vs. mnoho

1 vs. mnoho

Mozaika vizuálních a zvukových vjemů člověka v městském prostředí se skládá ze stále se zvětšujícího množství plošek. Každá část tohoto celostního puzzle volá po pozornosti ze strany lidských smyslů.

Elektronické technologie umožnily každému jednotlivci zesílit a zmnohonásobit své názory. Míra rozšíření a známosti určité myšlenky již nezáleží na obsahu myšlenky samotné, ale na dostupných technologiích. Na kapacitě linky. Na šiřce pásma. Na dosahu vysílače.

Kvůli mnohosti a rivalitě prostředí se lidské smysly obtížně mohou soustředit na samostatný podnět. Svojí pozornost rozdělují mezi několik podnětů, jimž přisoudily největší význam. Lidé přestávají být pozorovateli svého prostředí. Jsou vtaženi do prostředí a stávají se jeho součástí.

Vysoká vtaženost též znamená vysokou subjektivnost. Ta je člověku vlastní. Ve spojení s médii poskytujícími nekonečné toky informací se člověk stává tak zaneprázdněný selekcí podnětů, že přestává věnovat pozornost médiu samotnému. Člověk již nevnímá své prostředí. Je jím podmaněn. Masy jsou podmaněny svým prostředím.

Zde začíná být jasné, že rozdrobenost a mnohost podnětů našeho prostředí (tak, jak se nám naše prostředí jeví), je pouze vnějším obalem. Je to pohled individua na své bezprostřední okolí.

Nekonečnost a různost na sobě nezávislých podnětů v našem okolí nás přesvědčuje o naší vlastní nezávislosti. Tyto podněty jsou však ve své podstatě stejného druhu, stejné pro každého; jsou obsahem stejných médií. Dochází tedy k opaku toho, čemu nasvědčovala struktura na povrchu. Dochází k uniformizaci. Ke stírání rozdílů. K "normování" reakcí jednotlivých individuí.

Okolí se stává jednoho druhu; je stále více entropickým - jeho stále větší promíchanost a nahodilost mezi jeho částmi znamená stále menší rozmanitost celku. Energie a aktivace celku se snižuje.

*

Média pohltila člověka. Média nejsou prostředkem moci. Stávají se mocí samotnou.

*

Lidé dnes žijí jako v reklamě. Žijí reklamou. Žijí reklamu.

Podívej se kolem. (Ne dovnitř.) Pak se podívej do vnitřku.